در طراحی های سه بعدی محوطه که توسط تیم بارش سبز انجام می گیرد کوچکترین جزئیات محوطه، نوع گیاهان، متریال مورد استفاده، حتی نوع و جنس سنگ کفپوش قابل مشاهده است.

توجه به سبک های مطرح طراحی محوطه و در صورت لزوم تلفیق آنها معیار ما برای طراحی محوطه می باشد.

توجه به جغرافیا، عوارض زمین و … اجرای طرح ها را ممکن می سازد.

ویژگی طراحی ها در شرکت بارش سبز امکان اجرای این طرح ها به نسبت یک به یک در فضای واقعی می باشد.