ارزش اقتصادی

صرف هزینه ای مناسب نسبت به هزینه ساخت کل ساختمان برای ایجاد بام سبز (روف گاردن) باعث احیای فضای بلا استفاده پشت بام خواهد

شد که خود از جهات مختلف ارزش افزوه بسیاری برای مجموعه مسکونی به ارمغان خواهد آورد.

گسترش فضا

بام سبز راه حلی ایده آل برای توسعه و استفاده از همه فضا به منظور ایجاد فضای سبز می باشد. همچنین روشی مناسب برای بکارگیری فضاهای بلااستفاده و هدر رفته می باشد.

فضایی تازه

امروزه در مناطق شهری، مقدار فضای سبز محدود شده است. اگر دوست داشته باشید در منزل پیاده روی کنید یا اگر دوست دارید فضایی زیبا در محوطه باز داشته باشید می توانید برای ایجاد یک بام سبز اقدام نمایید.