نام علمی: Melia azedarach

نام فارسی: زیتون تلخ

نام انگلیسی: Chinaberry tree, Pride of India

خانواده: Meliaceae

راسته: Sapindales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،