سنجد زینتی

نام علمی: Elaeagnus pungens

نام فارسی: سنجد زینتی

نام انگلیسی: Thorny olive, Spiny oleaster and Silverthorn

خانواده: Elaeagnaceae

راسته: Rosales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،