پر

نام علمی: Cotinus coggygria

نام فارسی: پر

نام انگلیسی: European smoketree

خانواده: Anacardiaceae

راسته: Sapindales

درختچه ای با برگهایی با لبه گرد و رگبرگهایی مشخص وخزان کننده که در نگاه اول شبیه به درختچه پسته می باشد.

گل های این گیاه به رنگهای ارغوانی و زرد لطیف در انتهای شاخه ها ایجاد می شود.

نیاز آبی این گیاه متوسط و مناسب مکانهای آفتابی می باشد.

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،