سبک های معماری در ساخت ویلا

هویت از موضوعات بحث برانگیز معماری معاصر ایران است.

مساله هویت در دوران معاصر تحت تاثیر تغییر مفهوم هویت در سه دوره پیش ازمدرن، مدرن و پس ازمدرن بوده است. در دوران پیش ازمدرن باور های دینی، شرایط اقلیمی، محدودیت های فنی و نیاز های اجتماعی نوعی معماری منسجم و هماهنگ را ایجاد کردند که به سبب انسجام شکل گرفته، به معماری باهویت مشهور شد. نوعی نظم پنهان در این معماری مشاهده م یشود که موجب شده، اصل وحدت در کثرت در این آثار قابل مشاهده باشد. در این دوران هرچند بناها با یکدیگر متفاوت بودند و هیچ دو بنایی را نم یتوان یافت که با دیگری هم شکل و یا همسان باشد، اما نوعی هماهنگی آلی (زیستی) در آن ها وجود داشت. نمونه های قابل توجهی از این انسجام در شهر های سنتی ایرانی  خلق شده اند.