در طراحی های سه بعدی محوطه که توسط تیم بارش سبز انجام می گیرد کوچکترین جزئیات محوطه، نوع گیاهان، متریال مورد استفاده، حتی نوع و جنس سنگ کفپوش قابل مشاهده است.

توجه به سبک های مطرح طراحی محوطه و در صورت لزوم تلفیق آنها معیار ما برای طراحی محوطه می باشد.

توجه به جغرافیا، عوارض زمین و … اجرای طرح ها را ممکن می سازد.

ویژگی طراحی ها در شرکت بارش سبز امکان اجرای این طرح ها به نسبت یک به یک در فضای واقعی می باشد.

فعالیت های ما