احداث فضای سبز

طراحی محیط و تعیین نقشه کاشت گیاهان در محوطه ساختمان های مسکونی اعم از ویلا، آپارتمان و برج ها متأسفانه آخرین مقوله ای است که در ساخت بناها بدان توجه می شود. عموماً این فضاها توسط معماران ساختمان طراحی می شود که از تنوع و ویژگی های گیاهان، کمتر آشنایی دارند و توسط افراد غیر کارشناس که در این زمینه مهارت کمی دارند اجرا می گردد. نتیجه این امر در بلند مدت خود را نمایان می سازد، در یکی دو سال اول که گیاهان هنوز به اندازه اصلی خود نرسیده اند همه چیز زیبا به نظر می رسد اما پس از چند سال با رشد گیاهان زیبایی محیط از بین می رود و نیاز به دوباره کاری و تجدید نظر در آن بوجود می آید. این در حالی است که با انتخاب اصولی گیاهان و رعایت مسائل فنی در ابتدا با گذشت زمان بر زیبایی فضای سبز افزوده خواهد شد و از هزینه های بی مورد اجتناب می شود.

فعالیت های ما