سلام

طراحی و احداث روف گاردن به مساحت ۳۴۰ متر مربع

استفاده از ترمو وود برای ساخت سازه های چوبی

استفاده از ورمی کمپوست و خاک برگ به جای خاک معمولی

ویژگی این پروژه می باشد.