فرمانیه

استفاده از سنگ آتشفشانی و پتینه کاری از ویژگی های این پروژه است.