آبنما و برکه مدرن

استفاده از الگوهای مدرن دارای زوایای قائم ویژگی این آبنما و برکه می باشد.