بازسازی ویلا و محوطه سازی

تلفیق الگوهای مدرن و کلاسیک در طراحی ویلا و محوطه، ویژگی این پروژه می باشد.