پروژه های محوطه سازی

محوطه سازی فنی و متناسب با معیارهای زیباشناسانه را باید هنر دانست. هنری زنده و پاسخگوی نیازهای متدوال. طراحی محوطه باید متناسب با شرایط اقلیمی و بنا باشد. محوطه سازی حرفه ای نو پا می باشد و به مانند معماری نظریه ها و سبک های متعدد دارد این موارد در آن کمتر راه پیدا کرده است. محوطه سازی زیبا، فنی و کاربردی به مانند اثر نقاشی زنده می ماند و همچون هنر های موسیقی و معماری فضا خلق می کند و انسان در آن زندگی می کند.

علاوه بر این حرفه محوطه سازی با موجودات زنده (گیاهان) کاملاً درآمیخته است و این دو در کنار یکدیگر فضایی به وجود می آورند که هر زمان با زمان دیگر متفاوت است. در طراحی محوطه باید این امر لحاظ شود.

فعالیت های ما