در این صفحه گیاهان از نظر نوع دسته بندی شده اند و در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است تا تصمیم گیری برای استفاده آسان تر صورت گیرد.