طراحی ویلا

معماری پایدار

همزمان با توسعه شهر نشینی و روند رو به تخریب محیط زیست کاربرد مفهوم پایداری در معماری و مفهومی به نام معماری پایدار را ایجاد کرده که در این نوع معماری ساختمان با موقعیت مکانی شرایط اقلیمی و طبیعت پیرامون خود تعامل و ارتباط متقابل را به وجود می‌آورد. معماری پایدار یا معماری سبز[1] رویکردی […]