طراحی ویلا

روند طراحی

برنامه ريزي مجموعه اي از تصميمات با مشخصات كمي و كيفي و يا فضايي در افق هاي زماني تعريفدشده است كه شكل اجرايي آن از طريق طرح ريزي تعريف مي شود. طرح ريزي بدون داشتن برنامه ايدهدفمند ممكن نيست و برنامه ريزي بدون شكل اجرايي آن(طرح ريزي)، مفهوم فضايي و كالبدي به خوددنمي گيرد؛ بنابراين اين دو مفهوم جدا از يكديگر نبوده و بايد به صورت مكمل يكديگر به كار روند. از نظردترتيبي بايد گفت كه ابتدا براي يك پروژه برنامه ريزي مي شود و سپس اين برنامه ها در قالب هايي طرح ريزي شده و شكل اجرايي به خود مي گيرند.