طراحی و ساخت استخر

ساخت استخر در محوطه بیشترین هزینه را به خود اختصاص می دهد. توجه به اصول فنی و استفاده از مواد و متریال با کیفیت و همچنین طرح متناسب با محوطه و زیبا، کاربردی بودن این سازه را تضمین می نماید.

فعالیت های ما