طراحی و احداث سیستم آبیاری مکانیزیه

استفاده از سیستم های آبیاری مکانیزه نسبت به آبیاری دستی و سنتی مزایای قابل توجهی دارد که انجام هزینه اولیه برای ایجاد چنین سیستمی را توجیه می کند.
باتوجه به اینکه در سیستم آبیاری تحت فشار،آب مصرفی به میزان لازم و کافی به گیاه می رسد وهمچنین نحوه مصرف آب تحت کنترل می باشد ،بهره وری استفاده از آب افزایش چشمگیری می یابد وهمین مسئله باعث صرفه جویی در مصرف آب وکمک هرچه بیشتر به منابع آبهای زیرزمینی خواهد شد.

این سیستم امکان برنامه ریزی بهتر را جهت آبیاری فضای سبز در زمانهای مناسب میسر می سازد . واین امکان را می دهد که آبیاری در ساعات ابتدایی روز ویا عصرصورت گیرد . که این امر نیز به خودی خود با توجه به افزایش راندمان مصرف آب ،کاهش میزان مصرف آب را سبب می شود.

فعالیت های ما