آقطی

نام علمی: Sambucus canadensis

نام فارسی: آقطی

نام انگلیسی: Elder

خانواده: Adoxaceae

راسته: Dipsacales

آقطی گیاهی است گلدار از خانواده هفتکولان یا آدوکساسه (Adoxaceae). گونه های مختلف که معمولا به نام بزرگتر یا آقطی. تا سی گونه مختلف از این جنس شناسایی شده است که از انواع گونه های برگ ریز درختچه و علفی چند ساله می باشد. گیاه آقطی در گذشته در بین خانواده Caprifoliaceae قرار داده شده بود اما با توجه به مقایسه های ژنتیکی و مورفولوژیکی در خانواده Adoxaceae قرار گرفت.

آقطی بومی مناطق معتدل و نیمه گرمسیری جهان است. بیشترین گستردگی آن در نیمکره شمالی می باشد و در نیمکره جنوبی رشد آن به بخشهایی از استرالیا و جنوب امریکا محدود می گردد. بسیاری از گونه ها به طور گسترده ای برای مصارف زینتی و استفاده از میوه آن کشت می گردد.

متوسط