اسپیره

نام علمی: Spiraea thunbergii

نام فارسی: اسپیره

نام انگلیسی: Thunberg’s meadowsweet

خانواده: Rosaceae

راسته: Rosales

متوسط