اطلسی

نام علمی: Petunia × atkinsiana

نام فارسی: اطلسی

نام انگلیسی: Petunia

خانواده: Solanaceae

راسته: Solanales

زیاد