شاه پسند

نام علمی: Lantana camara

نام فارسی: شاه پسند

نام انگلیسی: Bigsage, wild-sage, redsage, whitesage

خانواده: Verbenaceae

راسته: Lamiales

زیاد