نام علمی: Oenothera speciosa

نام فارسی: چلیپا

نام انگلیسی: Pinkladies

خانواده: Onagraceae

رسته: Oenothera

گیاهی است بومی آمریکا، از خانواده گل مغربی با گلهایی صورتی وساقه هایی نازک با ارتفاع ۳۰تا۵۰سانتیمتر از سطح زمین که بر روی زمین حرکت می کنند. این گیاه دارای ریزوم (ساقه زیر زمینی) بوده که همزمان با رشد گیاه و حرکت این ریشه ها در زیر زمین باعث گسترش رشد گیاه می شود.

آناترا گیاهی است چند ساله، نیاز آبی متوسط، مقاوم به شرایط محیطی با این تفاوت که در فصل زمستان که سرمای هوا شدید می شود این گیاه کف بر شده و مجدد در بهار رشد می کند و گلهای این گیاه از شروع فصل گل دهی تا زمانی که شرایط محیطی اجازه دهد بر روی گیاه ظاهر میشود.

این گیاه به دلیل اینکه گلدار است باید در جاهایی کاشته شود که از لحاظ نور آفتاب تامین باشد و تکثیر این گیاه بیشتر از طریق بذر و ساقه زیر زمینی می باشد.

نیاز آبی متوسط در مناطق معتدل