آبنما

معماری منظر (معماری محوطه) به عنوان رویکردی با محتوی مستقل سابقه زیادی ندارد و افرادی که به تعابیر امروزی در این عرصه به عنوان صاحب سبک شناخته شده اند، نسبت به سایر رشته های همسان همانند معماری هنوز اندک می باشند، لکن باتوجه بستر این حرفه که طبیعت می باشد، می توان اذعان نمود این حرفه تنها حرفه ای است که امکان تعامل محیط مصنوع و محیط طبیعی را فراهم می سازد.

“گوردون کالن” سه نوع منظر یا معماری محوطه را تعریف می کند:

1 .منظر بسته: که ساختمان، عنصری مثل مجسمه را بر پا می دارند، سپس از شما دعوت می کنند که در چند قدمی آن بایستید و آن را تحسین کنید.

2 .منظر پنهان: وجود حایل برای پنهان کردن منظر، با گذر از حایل، منظره خودنمایی می کند.

3 .منظر خودنمایانه: منظر شما را در پیش زمینه ورسای به منظر دوردست مرتبط می کند. بنابراین احساس قدرت با حضور در همه جا را در آن واحد القا می کند.

معمـاری منظر بصورت تنگاتنگ با رشته های، طراحی شهری، مهندسی محیط زیست، مهندسی ساختمان و غیره در تماس است، عناصری از هر کدام را با هم تلفیق نموده و به صورت یک تخصص میان رشته ای مسئولیت توجه به فضا های باز را با تکیه بر طبیعت و محیط زیست در حوزه سکونتگاه های بشری به عهده دارد.

از سوی دیگر “برایان هاکت” نیز میان معماری منظر و دیگر حرفه های طراحی تفاوتی قائل می شود او معماری منظر را در رابطه با معماری ساختمان قادر به تغییر و رشــد می داند و معتقد است این روند در طول میلیون ها سال ادامه داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. به عقیده او کاری که می توان انجام داد، تغییر و سازگاری منظر با برنامه های جدید است. محدودیت های موجود در چرخه اکولوژی و فرآیندهای زیست محیطی عواملی خواهد بود که گرایش های فردی را در طراحی محدود خواهد کرد. در صورتی که امکان اعمال مقاصد شخصی در حرفه مهندسی، معماری و صنعت به مراتب بیشتر وجود دارد.

محوطه سازی و ساخت آبنما

زیبایی شناسی

بدون تردید زیبایی شناسی یکی از ابعاد جدایی ناپذیر معماری می باشدکه توجه به آن به جهت این که هنرمند می تواند محتوی اثر خود را در قالب کالبد تجلی بخشد، همواره اجتناب ناپذیر بوده است

به عقیده برخی از معماران منظر و متفکرین این حوزه منظر به عنوان نماینده اي براي هنر و در واقع زیرمجموعه اي از هنرهاي زیبا می باشد.

الین از معناگرایی به عنوان یک اصل در منظر یاد کرده و به بهره گیري مجدد از استعاره ها و مفاهیم در منظر اشاره می کند.

به عقیده کرنر معماري منظر، هنري نمایشی است که حس موجودیت در ساخت محیطی نمادین را براي فرهنگهاي مختلف فراهم می کند.

برخی از نظریه پردازان معماري منظر، ابعاد زیبایی شناسی را بیشتر از موارد دیگر در طراحی و برنامه ریزي مورد توجه قرار می دهند و توجه به لذت، روح و احساس در تجربه منظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

ترنر نیز تنها قانون مورد قبول در طراحی منظر را روح مکان عنوان می کند.

ساخت آبنما

انسان ذاتاً به طبیعت تمایل دارد و در کنار آن آرامش خاطر پیدا می کند و از طرف دیگر به وضوح می توان دریافت که معماری منظر فقط در راستای زیباسازی محیط گام برنمی دارد بلکه منظر و عناصر طبیعی را به گونه ای طراحی می کند که بر روان فرد تاثیر مثبت داشته باشد.

از دیگر سو معماری منظر روزانه بصورت مستقیم و غیر مستقیم از پیشرفت های علم و تکنولوژی به نفع خود بهره مند است. شرکت بارش سبز با حضور مداوم و تجربه خود در این عرصه همواره سعی در به روز آوری خود نموده است و از بهترین متریال و تکنیک های موجود استفاده نماید. این امر به کاهش معنی دار هزینه ها و دوام بیشتر کمک می کند.

طراحی و ساخت آبنما متناسب با سبک های معماری منظر

هر فضایی بازتوجه به الگو و سبک های معماری به کار برده شده در معماری منظر و بنا آبنمای متناسب به خود را طلب می کند.

اتنخاب سبک متناسب و ساخت دقیق و با کیفیت آبنما اولویت اول شرکت بارش سبز می باشد.