طراحی روف گاردن

«روف گاردن» یا «بام باغ» به معنی ایجاد فضای سبز روی سقف منازل است. روف گاردن ها می توانند فضایی مفرح و بسیار زیبا در ارتفاع ساختمان که بلااستفاده مانده، ایجاد کنند. بام باغ های خانگی، با پوشش های گیاهی زیبا و جذاب طراحی می شوند و می توانند فضایی سبز و دنج روی پش تبام ساختمان ها بسازند و برای علاقه مندان به کشت و کارهای جمع و جور، فضایی باشند برای تجربه باغبانی. به بیان ساده: بام سبز یک سیستم سبک وزنِ مهندسی ساز است که رشد گیاهان را در پشت بام میسر ساخته و در عین حال در برابر اشعه خورشید و اتلاف انرژی هم از بام محافظت می کند. فناوری مدرنی که امروزه بر پایه سقف سبز، روی پشت بام ها و تراس های خانه های آپارتمانی اجرا می شود و شما می توانید با استفاده از این ایده کاربردی، فضای سبز زیبایی روی بام ساختمان منزل خود ایجاد کنید. با مهای سبز در انواع «متمرکز» یا «فشرده» و «گسترده» یا «وسیع»، بسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز، طبقه بندی می شوند.

فضای بام به دلیل نیاز ساکنین مجتمع های مسکونی به حیاط و فضای جمعی به عملکردی به دور از ماهیت زیست محیطی خود و رویکردهای معماری پایدار تبدیل شده است.

از دیگر سو پوسته ساختمان به عنوان جداکننده فضای داخلی و محیط خارجی ساختمان، نقش مهمی در رفتار حرارتی ساختمان دارد. این بخش از ساختمان به عنوان مهمترین منبع دریافت نور و انرژی خورشیدی، بر گرمایش و سرمایش، تهویه تعمدی و ناخواسته، کنترل آلودگی های صوتی، کیفیت طراحی و اجرا و ابعاد زیبایی شناسی، تأثیر قابل توجهی در میان سایر اجزای ساختمان دارد.
(بام سبز یکـی از رویکـردهـای نـو معمـاری و شـهرسـازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن مـیتـوان بـه عنوان امکان بهره- برداری بهینه از زمینهای شهری قلمداد کرد.
روف گاردن با هدف تبدیل فضای مرده پشت بام ها به یک فضای پویا ساخته می شود، این بام ها اگرچه جزء فضاهای خصوصی و نیمه عمومی به حساب می آیند، اما در بازدهی اکولوژیکی شهری و ایجاد کیفیت مطلوب به زندگی شهری نقش مؤثری دارند.

یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با خاك و پوشش گیاهی و یا با محیط کشت روینده، پوشانده می شود. اصطلاح بام سبز به یک سیستم سبک اطلاق می شود که از لایه هاي پیش ساخته تشکیل و با بام ساختمان یک سیستم واحد را به وجود آورده و رشد گیاهان را در محیط کشت رویشی خاصی، درتمام یا قسمتهایی از بام میسر می سازد. بام هاي سبز با قرارگیري در محیط شهري، باعث می شوند شهرها زیباتر، سرزنده تر و آرامش بخش تر شوند و از طرفی با ویژگیهاي خاص خود سبب کاهش مصرف انرژي می گردد.
همچنین، حفاظت بنا در برابر گرما از ویژگی هاي بام سبز است که می تواند در طی دوره تابستان به میزان زیادي بار گرمایی ناشی از تابش خورشید را کاهش دهد.

بام سبز تاجی بر سر ساختمان

در طراحی روف گاردن با توجه به تاثیر قابل توجه بام ساختمانها بر مصرف انرژي و آسایش حرارتی، استفاده از بام ساختمانها در جهت اهداف زیست محیطی، میتواند نقش موثري در جهت توسعه پایدار شهري داشته باشد. یکی از روشهاي کاهش بار حرارتی ساختمان استفاده از تکنولوژي بام سبز و به کارگیري پوشش گیاهی بر روي بام است. پارامترهاي موثري از جمله شرایط فیزیکی و پوشش گیاهی بکار رفته در بام سبز، بر بازده و عملکرد این سیستم موثر میباشد.

طراحی بام سبز مدرن