طراحی محوطه و فضای سبز

هدف اصلی طراحی منظر یا طراحی محوطه ساماندهی فضای فعالیت انسان در محیط های بیرونی است. معماری منظر و طراحی محوطه، هنر، دانش و حرفه ای بین رشته ای است که ساماندهی وطراحی فضاهای بیرونی موضوع کار آن است.

طراحــی در معمــاری منظــر هماننــد ســفری پیچیــده و چندبعــدی اســت کــه هدفـش خلـق محیط هایـی اسـت کـه بـا سـایت و بافـت پیرامونـی سـازگار و مأنـوس باشـد، ویژگیهـا، خواسـتهها و نیازهـای کاربـران را بـرآورده سـازد، میـراث فرهنگـی ِ موجـود را وارد ترکیـب کار کنـد، پایـداری (توسـعۀ پایـدار محیـط) را مدنظـر داشـته باشــد و ضرورت هــا و نیازهــای عملکــردی را یکپارچــه و هماهنــگ ســازد.

معماري منظر، هنر، دانش و حرفهاي ميان رشتهاي است كه آن را به شكل امروزين و نوين، بايستي حاصل فعاليت و تجارب معماران و هنرمندان در طي روند تاريخي حدوداً پانصد ساله دانست.به بیان دیگر معماري منظر، هنر وعلم تحليل، برنامه ريزي، طراحي، مديريت، محافظت و ترميم زمين است.

اسپیرن هدف از معماري منظر را ايجاد منظره هايي داراي عملكرد، پايدار، با معني و هنرمندانه تعریف می کند. معماري منظر بر خلاف تصور عاميانه كه آن را تنها اقدامي زيبا سازنده در محيط می شناسد، رويكردي چند بعدي و داراي اهداف فرهنگي، عملكردي و زيباشناسانه است.

استفاده از درخت در اطراف ساختمان می بایست به گونهای باشد که در مناطق گرم ایجاد سایه بر روی ساختمان کرده و در مناطق سرد ضمن عدم جلوگيری از تابش آفتاب بر ساختمان از وزش باد به طرف ساختمان جلوگيری نماید.

تخصص معماری منظر به عنوان رویکردی با محتوی مستقل سابقه زیادی ندارد و افرادی که به تعابیر امروزی در این عرصه به عنوان صاحب سبک شناخته شده اند، نسبت به سایر رشته های همسان همانند معماری هنوز اندک می باشند، لکن باتوجه بستر این حرفه که طبیعت می باشد، می توان اذعان نمود این حرفه تنها حرفه ای است که امکان تعامل محیط مصنوع و محیط طبیعی را فراهم می سازد و بدون تردید اهمیت و ضرورت پرداختن آن از دیر باز نیز برآدمی پوشیده نبوده است

تلفیق معماری و گیاهان زنده

هدف اصلی طراحی منظر ساماندهی فضای فعالیت انسان در محیط های بیرونی است. معماری منظر و طراحی محوطه، هنر، دانش و حرفه ای بین رشته ای است که ساماندهی وطراحی فضاهای بیرونی موضوع کار آن است.

با توجه به ضرورت پرداختن به چالش های زیست محیطی در دنیای امروز و مرتفع ساختن آن ها در قالب تخصص های گوناگون، و با تاکید بر بستر اصلی حرفه معماری منظر یعنی طبیعت و نقش غیر قابل انکار طبیعت در حفظ وپایداری محیط، این ارزش حرفه ای یعنی رویکرد اکولوژیکی در درون طرح ها و فعالیت های معماری منظر می بایست در تمام شئون یعنی طراحی، برنامه ریزی و مدیریت ها مورد توجه باشد.