معماری پایدار (سبز) سرلوحه بارش سبز

معماری پایدار بر ایده پایداري محیطی در ارتباط با معماري تاکید می شود مثلا در تعریف زیر چنین آمده است: “ساختمان پایدار ساختمانی است که کمترین تاثیرات ناسازگار بر محیط طبیعی را در طول عمر ساختمان و استقرار منطقه اي و جهانی دارد.”

ما در شرکت بارش سبز معماری پایدار را سرلوحه فعالیت خود قرارداده ایم. توجه به کلیهٔ جنبه ها و خصوصیت های انسان، اعم از فیزیکی، روانی، اجتماعی، احساسی و… در طراحی یک بنای پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است.در معماری پایدار طراحی معماری مسئله ای جامع و همه جانبه است. به عنوان مثال عوامل جغرافیایی و محیطی یکی از این عوامل است که تأثیر مهمی در فرآیند طراحی معماری دارد. متفاوت بودن قسمت های مختلف کشورمان از لحاظ جغرافیایی محیطی باعث متفاوت بودن نوع معماری بنا ها در هر ناحیه شده است. ودر هرگوشه معماری منحصربه فردی را هماهنگ با اقلیم منطقه مشاهده می کنیم و این بهترین دلیل برای تأثیر عوامل جغرافیایی بر طراحی معماری است. بر همین اساس در مناطق سرد، از فرم هایی استفاده می شود که دارای سطح جانبی کمی هستند و تعداد بازشوهای آنها نیز بسیار محدود است. همچنین از مصالحی استفاده می شود که عایق حرارت به شمار می آیند.

در مناطق معتدل، ساختمان بايد قابليت تغيير و تحول داشته باشد و در واقع بتواند خود را با دو موقعيت متفاوت گرم و سرد تطبيق دهد. به عبارت ديگر بايد انعطاف پذير باشد.

تک تک عوامل ذکر شده در ويژگی های يک سايت، اعم از شکل و مساحت، ميزان و جهت شيب، کاربری های اطراف، ديد و منظر اطراف و … در تحليل زمين ذکر می گردند.

ساخت ویلای با کیفیت
ساخت ویلای با کیفیت
ساخت ویلای با کیفیت

ساختمان سبز عمل ایجاد سازه ها و استفاده از فرآیندهایی است که باعث افزایش کارایی استفاده از منابع، انرژی، آب و مواد – و در عین حال کاهش اثرات ساختمان بر سلامت انسان و محیط زیست در طول چرخه عمر ساختمان و از طریق تنظیم، طراحی، ساخت، بهره برداری بهتر، نگهداری از ساختمان و نهابت تخریب و حذف آن می شود. 

از هزاران سال تا دهه 1950، خانه‌های حیاطی بر طراحی خانه در خاورمیانه تسلط داشتند. طراحی چیدمان توسط دو عامل مهم هدایت می شود. اولا، حریم خصوصی فعالیت های خانوادگی؛ و ثانیاً این مفهوم در برابر آب و هوای خشن مانند گرما و گرد و غبار است. از دیگر عوامل پایدار می توان به بهره برداری و صرفه جویی در مساحت زمین با ساخت بر روی لبه زمین اشاره کرد که این عوامل یا ویژگی های موجود در ساختمان های ویلایی قابل دستیابی نیست.

ویژگی های معماری سبز

امروزه ساختمان ها نيز بخشی از محيط زیست را تشکيل مي دهند و با یک تفکر، طراحی و برنامه ریزی دقيق، مي توان ساختمان هایی ساخت که کمترین تاثير منفی را بر محيط زیست داشته باشند. معماری پایدار یکی از ایده های برنامه ریزی و طراحی برای ساخت چنين ساختمانهایی است.

بطور کلی در تعریف

پایداری سه رکن اصلی زیر وجود دارد:

1 . ارتقای کيفی زندگی و سلامت انسانها (نسل حاضر و نسلهای آینده)

2 . تامين نيازهای روزمره انسان

3 .حفظ سيستم های اکولوژیکی و منابع انرژی

هدف کلی از طراحی پایدار در یک ساختمان این است که به واسطه بهره وری صحيح از انرژی و منابع طبيعی تأثير سوء ساختمان بر محيط زیست کاهش یابد. یک طرح پایدار همزمان در پی رسيدن به ارزشهای زیباشناختی، زیست محيطی، اجتماعی، اقتصادی است.

الگوهای معماری پایدار

می توان الگوهای زیر را در معماری پایدار ارائه کرد :

  • به حداقل رساندن بهره برداری از منابع تجدید ناپذیر و به کارگيری انرژی های طبيعی و تجدید پذیر
  • ارتقاء کيفيت محيط زیست و گسترش محيط زیست طبيعی
  • از بين بردن یا به حداقل رساندن مصرف مواد آلوده و سمی
  • حفظ هویت فرهنگی و قومی
  • ترویج زندگی سالم
  • استفاده خردمندانه از زمين و همگونی شکل ساختمان با محيط زیست
  • اقتصادی بودن ساخت و ساز با استفاده از فناوری های جایگزین کارآمد
  • جلوگيری از ایجاد آلودگی صوتی و هوا

بنابراین معماری پایدار به خلق یک محيط سالم بر پایه بهره وری از منابع، حفاظت از منابع تجدید ناپذیر، کاهش مصرف انرژی های تجدید پذیر و ارتقاء کيفی زیست کمک خواهد کرد.