محوطه ویلا

تیم های تخصصی شرکت بارش
سبز، بنا و محوطه را به عنوان یک کل در نظر می گیرند تا هماهنگی اجزای گوناگون، محیطی زیبا فراهم آورد. استفاده از متریال متناسب با طرح و اجرای دقیق توسط گروه اجرایی کیفیت و زیبایی پروژه را تضمین می نماید.