طراحی و احداث روف گاردن

یکی از عناصر طراحی پایدار در طراحی اکولوژیکی امروز، بامهاي سبز (روف گاردن) می باشند که پایدار، سالم و ایجاد کننده منظـر بـام هستند. و از آن می توان در جهت افرایش سرانه فضاي سبز، ارتقاي کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهري بهره برد.

نگرش ساختمان سبز که براي بهبود محیط زیست در ساختمان است، ضمن صنعتی کردن فعالیتهاي ساختمانی، صرفه جویی هاي مهمی را در بخش انرژي آب و مصالح موجب می شود.

از آنجا که زمان زیادي از ورود فناوري بام سبز به کشورمان نگذشته است، این فناوري هنوز نتوانسته جایگاه خود را در میان سازندگان و مصرفکنندگان پیدا کند. یکی از دلایل این مسئله تحمیل هزینه هاي اقتصادي و وجود ذهنیت عدم توجیه پذیري اقتصادي و بازگشت سرمایهي صرف شده از سوي خریداران است. این در حالی است که احداث بام سبز در کنار منافع محیطزیستی، مزایاي اقتصادي نیز با خود به همراه می آورد. به طور مثال می توان به عدم نیاز به تعویض عایق بام به طور مکرر و ایجاد ارزش افزوده براي منازل اشاره کرد.

بامهاي سبز (روف گاردن) می توانند نقش قابل توجهی در سیاست هاي توسعه پایدار شهري ایفا کنند. این نوع از بام ها به طور معمول از چندین لایه تشکیل شده، با طراحی و هدف گیاه کاري شده، معمولا با دیگر مصارف شهري بام تداخل نداشته و پیاده سازي آنها در هر دو حالت ساختمانهاي فعلی و جدید آسان است.

بام هاي سبز بسته به عمق لایه کاشت، نوع گیاهان و میزان تاسیسات مورد نیاز به سه گروه گسترده، متراکم و معمـولی تقسـیم میشوند. در هنگام طراحی یک بام سبز، نیاز است برخی از مشخصات فیریکی آن از جمله شیب، جهت، بـاد و وزن مـورد توجـه قـرار گیرد. یک لایه نازك بام سبز وزنی معادل 50 کیلوگرم بر متر مربع در زمانی که اشباع شده دارد. شیب 1 تا 30 درجهاي علاوه بر اینکه براي جلوگیري از فرسایش و رانش خاك مناسب است، موجب تثبیت خاك خواهد شد. اهمیت جهت بـام، بـا توجـه بـه اینکـه جبهـه جنوبی و شمالی بام شرایط نور و گرمایی متفاوتی دارند مهم است.

طراحی در سبک های متفاوت

امکان احداث محوطه سبز تنها در سطح زمین وجود ندارد. روف گاردن ها می توانند جایگزینی عالی برای مناطقی با ظاهر طبیعی و محوطه سازی شده در سطح زمین باشند. با طراحی زیبا می توان یک سقف مسطح را به راحتی به یک باغ بام سبز تبدیل کرد. پشت بام های متعدد یک شهر را می توان از یک منظره بایر به شبکه ای زنده از باغ ها تبدیل کرد. بام سبز یک واحد اکولوژیکی محدود برای طبیعت در بالای سازه های ساخته شده توسط انسان است و محیطی را تشکیل می دهد که با محیط سبزی که ریشه در خاک طبیعی در سطح زمین دارد بسیار متفاوت است. با ایستادن در یکی از طبقات بالاتر یک ساختمان، بلافاصله می بینید که سطح کل سقف های شهر چقدر بزرگ است. این فضاهای سقفی عموماً بلااستفاده هستند. آنها اغلب در معرض نور خورشید و باران قرار می گیرند و همیشه در دسترس هستند، حتی در متراکم ترین مناطق شهری. چه در باران و چه در آفتاب، یک روف گاردن همیشه با فصل و زمان روز تغییر می کند، بنابراین به طور مرتب از آن استفاده می شود.

طراحی و احداث روف گاردن

بام سبز فضایی است که می توان از آن به عنوان یک عنصر نوپا در کشور نام برد. این فضا به دلیل نیاز ساکنین مجتمعهای مسکونی به حیاط و فضای جمعی به عملکردی به دور از ماهیت زیستمحیطی خود و رویکردهای معماری پایدار تبدیل شده است. پوسته ساختمان به عنوان جداکننده فضای داخلی و محیط خارجی ساختمان، نقش مهمی در رفتار حرارتی ساختمان دارد. این بخش از ساختمان به عنوان مهمترین منبع دریافت نور و انرژی خورشیدی، بر گرمایش و سرمایش، تهویه تعمدی و ناخواسته، کنترل نوفه های صوتی، کیفیت طراحی و اجرا و ابعاد زیبایی شناسی، تأثیر قابل توجهی در میان سایر اجزای ساختمان دارد.

بام سبز یکی از رویکردهای نو معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن میتوان به عنوان امکان بهره برداری بهینه از زمینهای شهری قلمداد کرد. بام سبز با هدف تبدیل فضای مرده پشت بامها به یک فضای پویا ساخته میشود، این بامها اگرچه جزء فضاهای خصوصی و نیمهعمومی به حساب میآیند، اما در بازدهی اکولوژیکی شهری و ایجاد کیفیت مطلوب به زندگی شهری نقش مؤثری دارند. تأثیرگذاری بام سبز در مقیاس شهر قابل توجه است. تبدیل بام خانهها به فضای سبز، تبادل هوا بین مناطق با تراکم ساختمانی زیاد و فضای آزاد بین آنها را بهبود بخشیده و رطوبت هوای شهر را تعدیل میکند. با توجه به آلودگیهای ناشی از گردوغبارهایی که از مرز کشورهای سمت جنوب غربی وارد ایران میشود و همچنین آلودگیهای ناشی از سوخت بنزینی که سلامت افراد را در شهرهای بزرگ به خطر انداخته است، توجه به اثرات زیستمحیطی و تأثیرات مثبت بام سبز ضروری به نظر می رسد.

رواج آپارتمان نشینی، کمبود سرانه فضاي سبز و ارزش بالاي زمین از جمله عواملی است که نیاز شهرنشینان به محیطی جهت کسب آرامش را افزایش داده است.