توضیحات

فرآیند محوطه سازی معمولاً با ارزیابی ویژگی های موجود سایت مانند توپوگرافی، نوع خاک، الگوهای زهکشی و پوشش گیاهی موجود آغاز می شود. این اطلاعات برای توسعه یک طرح طراحی که ترجیحات و نیازهای ساکنین را در نظر می گیرد استفاده می شود.