توضیحات

معماری داخلی به طراحی و ساخت فضاهای داخلی اعم از چیدمان، مصالح، تکمیل و اثاثیه اشاره دارد. این شامل ایجاد محیط های کاربردی و زیبایی شناختی است که نیازهای ساکنان را برآورده می کند.