توضیحات

طراحی منظر به طراحی فضای بیرونی می پردازد که هم زیبا و هم کاربردی باشد. با در نظر گرفتن دقیق تمام جنبه های شرایط یک سایت و ترکیب عناصر مختلف در یک طرح منسجم، طراحان می توانند مناظر خیره کننده ای ایجاد کنند که کیفیت زندگی مشتریان خود را افزایش می دهد و در عین حال به نفع محیط زیست نیز می شود.