توضیحات

احداث فضاهای سبز شامل برنامه ریزی دقیق، ملاحظات طراحی برای زیبایی شناسی و عملکرد، کاشت درختان/گیاهان برای مزایای زیست محیطی، نصب امکانات رفاهی برای اهداف تفریحی، تضمین دسترسی از طریق مسیرها-سیستم های آبیاری و در عین حال شامل بررسی شرایط نگهداری در فرآیندهای تصمیم گیری برای نتیجه موفقیت آمیز می باشد