طراحی و احداث روف گاردن

نگرش ساختمان سبز که براي بهبود محیط زیست در ساختمان است، ضمن صنعتی کردن فعالیتهاي ساختمانی، صرفه جویی هاي مهمی را در بخش انرژي آب و مصالح موجب می شود.
در این راستا یکی از عناصر طراحی پایدار در طراحی اکولوژیکی امروز، بامهاي سبز می باشند که پایدار، سالم و ایجاد کننده منظـر بـام هستند. و از آن می توان در جهت افرایش سرانه فضاي سبز، ارتقاي کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهري بهره برد.

از آنجا که زمان زیادي از ورود فناوري بام سبز به کشورمان نگذشته است، این فناوري هنوز نتوانسته جایگاه خود را در میان سازندگان و مصرفکنندگان پیدا کند. یکی از دلایل این مسئله تحمیل هزینه هاي اقتصادي و وجود ذهنیت عدم توجیه پذیري اقتصادي و بازگشت سرمایهي صرف شده از سوي خریداران است. این در حالی است که احداث بام سبز در کنار منافع محیطزیستی، مزایاي اقتصادي نیز با خود به همراه می آورد. به طور مثال می توان به عدم نیاز به تعویض عایق بام به طور مکرر و ایجاد ارزش افزوده براي منازل اشاره کرد.

بامهاي سبز می توانند نقش قابل توجهی در سیاست هاي توسعه پایدار شهري ایفا کنند. این نوع از بام ها به طور معمول از چندین لایه تشکیل شده، با طراحی و هدف گیاه کاري شده، معمولا با دیگر مصارف شهري بام تداخل نداشته و پیاده سازي آنها در هر دو حالت ساختمانهاي فعلی و جدید آسان است.

بام هاي سبز بسته به عمق لایه کاشت، نوع گیاهان و میزان تاسیسات مورد نیاز به سه گروه گسترده، متراکم و معمـولی تقسـیم میشوند. در هنگام طراحی یک بام سبز، نیاز است برخی از مشخصات فیریکی آن از جمله شیب، جهت، بـاد و وزن مـورد توجـه قـرار گیرد. یک لایه نازك بام سبز وزنی معادل 50 کیلوگرم بر متر مربع در زمانی که اشباع شده دارد. شیب 1 تا 30 درجهاي علاوه بر اینکه براي جلوگیري از فرسایش و رانش خاك مناسب است، موجب تثبیت خاك خواهد شد. اهمیت جهت بـام، بـا توجـه بـه اینکـه جبهـه جنوبی و شمالی بام شرایط نور و گرمایی متفاوتی دارند مهم است.

طراحی در سبک های متفاوت

یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با خاك و پوشش گیاهی یا با محیط کشت روینده، پوشانده می شود. اصطلاح بام سبز به یک سیستم سبک اطلاق می شود که از لایه هاي پیش ساخته تشکیل و با بام ساختمان یک سیستم واحد را بـه وجـود آورده و رشد گیاهان را در محیط کشت رویشی خاصی، درتمام یا قسمت هایی از بام میسر می سازد. بام هاي سبز با قرارگیري در محیط شهري، باعث می شوند شهرها زیباتر، سرزنده تر و آرامش بخش تر شوند و از طرفی با ویژگی هاي خاص خود سبب کاهش مصرف انرژي می گردد.
همچنین، حفاظت بنا در برابر گرما از ویژگی هاي بام سبز است که می تواند در طی دوره تابستان به میزان زیادي بار گرمـایی ناشـی از تابش خورشید را کاهش دهد.

بام سبز فضایی است که می توان از آن به عنوان یک عنصر نوپا در کشور نام برد. این فضا به دلیل نیاز ساکنین مجتمعهای مسکونی به حیاط و فضای جمعی به عملکردی به دور از ماهیت زیستمحیطی خود و رویکردهای معماری پایدار تبدیل شده است. پوسته ساختمان به عنوان جداکننده فضای داخلی و محیط خارجی ساختمان، نقش مهمی در رفتار حرارتی ساختمان دارد. این بخش از ساختمان به عنوان مهمترین منبع دریافت نور و انرژی خورشیدی، بر گرمایش و سرمایش، تهویه تعمدی و ناخواسته، کنترل نوفه های صوتی، کیفیت طراحی و اجرا و ابعاد زیبایی شناسی، تأثیر قابل توجهی در میان سایر اجزای ساختمان دارد.

بام سبز یکی از رویکردهای نو معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن میتوان به عنوان امکان بهره برداری بهینه از زمینهای شهری قلمداد کرد. بام سبز با هدف تبدیل فضای مرده پشت بامها به یک فضای پویا ساخته میشود، این بامها اگرچه جزء فضاهای خصوصی و نیمهعمومی به حساب میآیند، اما در بازدهی اکولوژیکی شهری و ایجاد کیفیت مطلوب به زندگی شهری نقش مؤثری دارند. تأثیرگذاری بام سبز در مقیاس شهر قابل توجه است. تبدیل بام خانهها به فضای سبز، تبادل هوا بین مناطق با تراکم ساختمانی زیاد و فضای آزاد بین آنها را بهبود بخشیده و رطوبت هوای شهر را تعدیل میکند. با توجه به آلودگیهای ناشی از گردوغبارهایی که از مرز کشورهای سمت جنوب غربی وارد ایران میشود و همچنین آلودگیهای ناشی از سوخت بنزینی که سلامت افراد را در شهرهای بزرگ به خطر انداخته است، توجه به اثرات زیستمحیطی و تأثیرات مثبت بام سبز ضروری به نظر می رسد.

رواج آپارتمان نشینی، کمبود سرانه فضاي سبز و ارزش بالاي زمین از جمله عواملی است که نیاز شهرنشینان به محیطی جهت کسب آرامش را افزایش داده است.