معماری ویلا

هر سبك جديد معماري بر اصول، روشها و سنتهاي سبكهاي پيشين استوار است و به همين علت است كه بين سبكهاي گوناگون معماري در گذشته رابطه اي محكم وجود دارد به طوري كه مرزبندي در بين آنها دشوار به نظر مي رسد. اين نزديكي اصول و روشهاي معماري در بين سبكهاي مختلف نشأت گرفته از فرهنگ، سنن و الگوهاي رفتاري مشابه افراد جامعه مي باشد كه با اندك تغييرات در شيوه هاي جديد زندگي و فرهنگ مردم كه ريشه در زمان دارد، به علت پاسخگويي به نيازهاي جديد باعث به وجود آمدن سبك هاي معماري ميشده است.

در معماری بر عکس نقاشی زیبا شناختی تنها عاملی نیست که باید مورد توجه قرار گیرد اما باید در نظر داشت که این مهم در این حرفه نقش اصلی دارد برای دستیابی به کیفیت انعطاف پذیری معماری و طراحی پرمحتوا و چند عملکردی باید به مفاهیم ساده و پیچیده در طراحی ویلا توجه نمود و در نهایت ویژگی های بصری قابل ملاحظه ای را خلق نمود که ما را به سوی اهدافی چون (تامین نیازهای عملکردی فضا با حداکثر کارایی)،(صرفه‌جویی هزینه‌های ساخت درازمدت) و (تامین نیازهای انسان) و غیره هدایت کنند.

معماری جدی و هوشیار از مفهومی سرچشمه می گیرد که در طول زمان و در طول نسل ها تکامل می یابد و پایداری خود را از طریق نوآوری و تجارت نشان می دهد که در حال تبدیل شدن به یک حرکت مهم همراه با محصول در زمان و مکان وقوع است. آرمان های جامعه، هویت فرهنگی و بافت شهری با محیطی که در آن پدید می آیند مرتبط است. تا حدودی و تا اواسط قرن بیستم، معماری هر کشور و منطقه نشان دهنده میراث و محیط زیست ساکنانی بود که در آن قسمت از منطقه سکونت داشتند. با تأثیر جهانی شدن و استفاده نادرست از روش «کپی پیست»، طرح‌های تغییر شکل یافته، معماری را در جوامع متلاشی کرده است. این از طریق یک تفکر بدوی کاملاً وابسته به کمترین تلاش برای طراحی به ارث رسیده است. پیامدهای این رفتار باعث تولید ساختمان های بی هویت شده است که الزامات توسعه پایدار را برآورده نمی کند.طرح‌های خلاقانه زمانی قابل قدردانی هستند که گذشته را برای نیازهای حال و چشم‌انداز آینده منعکس و الهام بخشند.

نوگرایی مطلوب، پذیرش اصول و ارزش های اصیل و فرهنگی و هویت بخش گذشته به همراه تجلی مطابق نیاز انسان و نیز بومی نمودن هر آنچه که از سایر تمدن ها وارد شده و تزاحم با ارزش های فرهنگی جامعه ندارد، می باشد. به بیانی دیگر می توان نوگرایی را یافتن پاسخ مناسب زمان و مکان به خواسته های مخاطب از طریق بهره گیری از آراء و تجارب پیشینیان و تکامل بخشیدن آنها دانست که همواره بطور ضمنی به پویایی، تصفیه و تکامل مداوم فرهنگ و جامعه نیز توجه دارد.

آب و هوا و طراحی ویلا

در روابط متقابل بین پروژه هاي ساختمانی اقلیم دو جنبه کلی وجوددارد: 1- اثرات آب و هوا بر روي طرح و شکل ساختمان و استقرارآن 2- اثرات مستقیم آب و هوا بر روي فعالیتهاي ساختمانی.دررابطه با این موارد و برنامه ریزي مربوط به آن موارد زیر باید مد نظر قرارگیرند: الف) مکان یابی مناسب و مطلوب ب) نظم و ترتیب بناهانسبت به یکدیگر و در رابطه با تأثیر پذیري از عناصر اقلیمی ج ) مقاومت مصالح به کار گرفته شده در برابر عناصر و عوامل آب و هوایی د) پلان،شکل و طراحی ساختمان نسبت به شرایط آب وهوایی ه ) ضرایب راحتی وآسایش مبتنی بر یک معماري همساز با اقلیم.

طراحی ویلا