طراحی

طراحی معماری ساختمان به گون های می بایست صورت گيرد که کمترین تبادل حرارت را داشته و سپس به منظور ایجاد وضعيت بهتر، ملاحظات طراحی غيرفعال مورد توجه قرار گيرد. این نکته حائز اهميت است، همانطوری که پلان فشرده بدون پيشآمدگی و پس رفتگی ميزان اتلاف حرارت را کاهش ميدهد، پلان غير فشرده این امکان را ایجاد مينمایند که از جذب تابش خورشيد بيشتر استفاده گردد. در مناطق گرم پلان های فشرده ارجح بوده و در مناطق سرد پلانهای غيرفشرده به شرط استفاده از عایقهای حرارت برای جلوگيری از اتلاف حرارت به گونه ای طراحی گردد که قابليت جذب گرمای تابش خورشيد را نيز داشته باشد

در هرگوشه ای از کشور پهناورمان معماری منحصربه فردی را هماهنگ با اقلیم منطقه مشاهده می کنیم و این بهترین دلیل برای تأثیر عوامل جغرافیایی بر طراحی معماری است. بر همین اساس در مناطق سرد، از فرم هایی استفاده می شود که دارای سطح جانبی کمی هستند و تعداد بازشوهای آنها نیز بسیار محدود است. همچنین از مصالحی استفاده می شود که عایق حرارت به شمار می آیند.

در مناطق معتدل، ساختمان بايد قابليت تغيير و تحول داشته باشد و در واقع بتواند خود را با دو موقعيت متفاوت گرم و سرد تطبيق دهد. به عبارت ديگر بايد انعطاف پذير باشد.

تک تک عوامل ذکر شده در ويژگی های يک سايت، اعم از شکل و مساحت، ميزان و جهت شيب، کاربری های اطراف، ديد و منظر اطراف و … در تحليل زمين ذکر می گردند.

طراحی ویلا مطابق با محیط و سلایق متفاوت

یک طرح معماري ممکن است در محیط ایجاد اغتشاش و در هم ریختگی نماید و یا برعکس فضا را سامان داده و به آن نشاط بخشد . تفسیر عام معماري پایدار رویکردي را بسوي طرح معمارانه که به جهت استفاده از منابع طبیعی در زمانی طولانی تر مصرف آنها را به حداقل می رساند نشان می دهد. پایداري بیان حقیقتی است که تاکید بر حفظ منابع به منظور نگهداري محیط زیست دارد . معماري پایدار نشان دهنده نیاز ما به منابع طبیعی می باشد بدون آنکه اینگونه منابع را هدر دهیم بعبارتی دیگر استفاده از منابع به اندازه اي که به آن نیاز داریم معماري پایدار مفهومی است که به حساسیتهاي اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد که می تواند الگو وسبکی براي زندگی باشد. معماري پایدار گام دیگري از فرایندي است که از آنجا جامعه از کوچ نشینی بسوي جامعه کشاورزي و در یک سیر طبیعی بسوي جامعه صنعتی و نهایتاً بسوي جامعه اي فرا صنعتی می رود.

طراحی ویلا